Utvalget for tillitsvalgte

vernetjenesten

Vi varetar uttalerett i ansettelser og oppsigelser i Sporveien. For å ivareta en reell uttalerett, deltar medlemmer av utvalget og tillitsvalgte fra OSA i intervju prosessen. Utvalget kan kreve dissens i uttaket av ansatte, dersom man mener det har foregått rettsstridige forbigåelser, eller usaklighet i en ansettelsesprosess.


Medlemmer i Utvalget

Utvalgs representant blir også invitert til å delta i drøfte møte ved oppsigelser ette AML §15.1, i Sporveien.Utvalget har møte hver fjortende dag. Da blir det gjennomgått innstillinger til ansettelser, personalmessige spørsmål og anker på ilagte påtaler i personalsaker, dersom man mener at personalmessige sanksjoner er usaklige. Utvalget kan kreve at påtalen tas opp til ny vurdering.Utvalget velges på OSAs årsmøte og består av bred representasjon fra alle områder i sporveien der vi organiserer. I hovedsak basert på at hver klubb har en representant i utvalget.

Utvalget har 7 medlemmer med personlige vara.