Velkommen

Her kan du melde deg inn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Om medlemskontingent

Satsen for kontingent er 1,2 %.
Maksimalkontingenten (inkludert kollektiv hjemforsikring, stønadskassa og OUO-kontingent) er kr 839,-. i 2024.
 
Kollektiv hjem: kr 95,- pr måned
 
Stønadskassa: kr 28,- pr måned
 
OUO-kontingent: kr 35,- pr måned
 
Studentkontingent: kr 250.- pr halvår

Pensjonistkontingent: kr 1350,- pr. år.

Landsmøtet i 2022 vedtok å innføre kontingent for pensjonister mellom 76 – 80 år.
Kontingenten settes til kr. 500,- som er kostnader for pensjonistene fratrukket
innboforsikringen. Denne dekkes av fondet til innboforsikringen.
Kontingenten for de som er 76 år innføres fra 2024.
Medlemmer som er født i 1947 eller tidligere betaler ikke særkontingent for alders- og uførepensjonister.