Pensjonistutvalget

Pensjonistutvalget i OSA velges på årsmøtet og er representert i hovedstyret.
Medlemmer som i løpet av medlemstiden blir alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler en årlig kontingent, som i 2019 er kr. 850. Medlemmet må selv gi beskjed til Fagforbundet at man er blitt pensjonist.
Giro på dette kommer i postkassa til medlemmene en gang tidlig på året. Innbo- og løsøreforsikringen og stønadskasse inngår i denne kontingenten. Stønadskasse er en forsikring som kommer medlemmets pårørende til gode den dagen medlemmet går bort. Etterlatte har krav på en engangsutbetaling tilsvarende 1/5-del av folketrygdens grunnbeløp.

Gå til Fagforbundets sider: www.fagforbundet.no



Pensjonisttillitsvalgte i OSA