Høringsuttalelse fra OSA

Publisert av Linda 12.01.2018

osa_logo

28 november 2017, ble det avholdt folkemøte på Maskinistens Hus på Solli, der PBE og #ruter la frem planene for ny trikketrasé gjennom Skovveien. En god plan som vil gi Bydel Frogner et stort løft både funksjonelt og estetisk. OSA mener allikevel at kritikken fra Norconsult bør følges sammen med vedtak fra Bystyret med en holdeplass struktur som ivaretar Skovveiens beboere og næringsliv. Under kan du lese OSAs fullstendige høringsuttalelse. Høringsuttalelse om flytting av trikketrase til SkovveienOslo Sporveiers Arbeiderforening støtter planforslaget om ny trikketrase gjennom Skovveien som alternativ for dagens trase gjennom Inkognitogaten.


OSA mener det er nødvendig med en ny trase gjennom Skovveien for å kunne møte fremtidens befolkningsvekst og satsing på en mer miljøvennlig og kapasitetssterk kollektivtrafikk i tråd med de planene som Oslo by har vedtatt. Oslo skal fra 2020 motta 87 helt nye og støysvake trikker med høy kapasitet. Skovveien er et godt og fremtidsrettet alternativ, med kobling mellom knutepunktene Solli og Majorstuen. I motsetning til dagens trase-løsning som har store begrensninger.


Slik planene i dag foreligger er det lagt opp til en holdeplassavstand på over 630 meter i den tenkte traseen. Dette vil være særs uheldig for eldre og bevegelsehemmede. For reisende er tilgjengelighet mye viktigere enn de få sekundene man sparer inn ved å øke holdeplassavstanden. Som Oslo byråd understreket tydelig i byrådssak 45/17, skal det legges spesiell vekt på å tilrettelegge for eldre og personer med handicap. Det vil også bli enklere for skoleelever i området å bruke kollektivtilbudet til og fra skolen. Dersom en løsning skal ha optimal funksjonalitet, må nedleggelse av Briskeby holdeplass revurderes samt at det bør være en holdeplass i selve Skovveien. Holdeplassen legges mellom President Harbitz’ gate og Colbjørnsens gate som #ruter foreslår i sitt planforslag fra 2009. Eventuelt en plassering mellom Behrens` gate og Colbjørnsens gate.


En økning av holdeplasser i forhold til de planene som i dag foreligger vil også være med på å positivt stimulere foretningslivet i Skovveien. Gode eksempler på dette kan blant annet sees på Grunerløkka, Bislett og andre områder der trikkeforbindelsen gjør det lettere for tilreisende, samtidig som man sparer lokalmiljøet for unødvendig bruk av bil. Ut i fra nevnte eksempler kan vi heller ikke se annet enn at en trikkeforbindelse også er gunstig for eiendomsverdien i områdene.


En trikketrase gjennom Skovveien vil minske mye av trafikken som i dag går igjennom området. Dette vil ikke bare hjelpe på den lokale luft- og støyforurensingen, men vil også skape en trikketrase med god fremkommelighet og gode forbindelser med annen kollektivtrafikk. En trikk holder lavere hastigheter enn både personbiler og buss, som vil skape et mer forutsigbart trafikkbilde. OSA mener dette vil være med på å senke risikoen for trafikkuhell og uønskede hendelser.


OSA vil påpeke at det er viktig at det nå tenkes langsiktig når det nå planlegges en ny trase. Der knutepunktplanlegging må være viktig når traseene legges og slik at de er til fordel for beboerene i Skovveien og området rundt. Et viktig poeng er at flytting av traseen vil gjøre Solli til ett enda viktigere knutepunkt enn hva det i dag er. Dette vil gjøre det enda enklere for de reisende å velge kollektivt fremfor personbil, og gjøre Solli til ett gunstig handelssenter og torg for tilreisende og nærmiljøet.


OSA foreslår følgende:


• Omlegging av trikketraseen til Skovveien.
• Fortsatt bruk av Briskeby holdeplass.
• Opprettelse av ny holdeplass i området Colbjørnsensgate.
5.1.2018, Oslo
Oslo Sporveiers Arbeiderforening