Trondheimsresolusjonen 2020 - del 2

Publisert av Ola 03.02.2020

II.        Tariffoppgjør og likelønnskampen.

Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling! Hvis alle jobbet heltid i 2018, ville kvinner i gjennomsnitt hatt 87,1 % av menns lønn. Deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i større grad enn menn, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten, slik at ulikheten er mye større enn 87,1 % om vi ser på faktisk utbetalt lønn.

Den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen 2006-2008 foreslo en likelønnspott til et lønnsløft for ut­valgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Forslaget om 3 milliarder kroner vil være en god be­gynn­else.

Arbeidsløsheten er fortsatt uakseptabelt høy og andelen av befolkningen (15 – 74 år) som er sysselsatte har gått ned. Før den økonomiske krisa i 2009 var andelen sysselsatte 72 %. SSB-tall fra 3. januar 2020 viser at 108.000 (3,8 % av arbeidsstyrken) var arbeidsløse, og andel sysselsatte var så lav som 67,5 %. Høyrekrefter har til enhver tid brukt arbeidsløshet som et middel for å disiplinere arbeidsfolk og fagorganiserte fra å stille klare krav til høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

49471502253_b8d01ac6d0_5k
Bilde fra Trhkonf (Flickr)

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd

1.            til å bekjempe ulik lønn både mellom langtidsutdanna og andre yrkesgrupper i privat og offentlig sek­tor. Lønnspolitikken skal bygge på lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi på tvers av kvinne- og manns­domi­nerte yrker. Likelønnsaksjonene fra 2018 må styrkes og videreføres med nye aksjoner.

2.            til å kreve at Regjeringen / Stortinget avsetter ekstra­ordinære likelønnspotter i offentlig sektor ved de komm­ende tariff­oppgjør, og at arbeids­liv­ets part­er forhand­ler fordelingen av disse.

3.            til å kjempe for å avvikle individuelle og «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemer i offentlig sektor.

4.            til å prioritere lønnsgarantiordninger med reguleringsmekanismer for å oppnå likelønn i privat sektor. For å sikre at lavtlønns- og likelønnstillegg treffer riktig, må disse tilleggene basere seg på den enkeltes lønn i de ulike tariffavtalene. Ikke på de ulike bransjenes gjennomsnittlige lønnsnivå.

5.            til å prioritere krav om gradvis å innføre 6-timersdag/30-timersuke med full lønnskompensa­sjon ved å kreve 1/2 time kortere normalarbeidsdag i hvert av tariff­oppgjørene 2022, 2024 og 2026.

6.            til å kreve lovfesting av 37,5 timers uke for å harmoniseres dagens lovbestemmelser med nåværende tarifferte arbeidstid.

7.            til å møte misbruk av tvungen lønnsnemnd med å videreføre streiken der­som arbeidskonflikten ikke setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare.