Vilkår

Publisert av Ola 13.08.2018

BOOKINGVILKÅR: Kontroller bekreftelsen etter at bookingen er fullført. Det er leietakers ansvar å se til at datoer er riktig. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og oppbevares ifølge norsk lov. Betaling for oppholdet gjøres i sin helhet ved booking på osaferie.no. OSA er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner som utføres gjennom denne nettsiden.

Avbestilling skal skje skriftlig til OSA av den som er ansvarlig for bestillingen.
Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 15 dager før ankomst mot et gebyr på kr 200,- som trekkes av innbetalt leiesum.
Bestillinger som er gjort senere enn 15 dager før ankomst er bindene. Dette gjelder også dersom gjesten ikke møter opp. Det kan avtales at innbetalt beløp refunderes ved Force Majeure.
Avbestilling skal skje skriftlig til OSA av den som er ansvarlig for bestillingen.

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning og/eller inventar. VED MANGLENDE RENGJØRING AV ENHETEN ETTER OPPHOLDET - hvis annet ikke er avtalt -  VIL VI FAKTURERE LEIETAGER 1000 KR.
BOOKING CONDITIONS: Check your confirmation after the reservation is made. It is the tenant's responsibility to see that the dates are correct. Customer data is not shared with / sold to third parties and stored according to Norwegian law.
Payment is due in full upon booking on osaferie.no. OSA is responsible for credit card transactions conducted through this website.

The tenant can cancel or change their stay no later than 15 days before arrival for a fee of NOK 200, - which is deducted from the paid rent.
Bookings made later than 15 days before arrival are binding. This also applies if the guest does not show up. It can be agreed that the amount paid will be refunded by Force Majeure.
Cancellation must be made in writing to OSA by the person responsible for the order.

The tenant agrees to treat the fixtures and equipment in and adjacent to the unit in such a manner that no damage occurs.
The tenant is liable to the landlord for loss and damage caused to building and/or inventory.
BY FAILURE TO CLEAN AFTER STAY - if other agreement - WE WILL CHARGE LESSEE 1000 NOK.