Vilkår

Publisert av Ola 13.08.2018

BOOKINGVILKÅR: Kontroller bekreftelsen etter at bookingen er fullført. Det er leietakers ansvar å se til at datoer er riktig. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og oppbevares ifølge norsk lov. Betaling for oppholdet gjøres i sin helhet ved booking på osaferie.no. OSA er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner som utføres gjennom denne nettsiden. Avbestilling skal skje skriftlig eller muntlig til OSA av den som er ansvarlig for bestillingen. Ved avbestilling 48 timer eller mindre før ankomst beholder OSA feriehjem hele betalingssummen. Dette gjelder også dersom gjesten ikke møter opp. Det kan avtales at innbetalt beløp refunderes ved Force Majeure. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning og/eller inventar. VED MANGLENDE RENGJØRING AV ENHETEN ETTER OPPHOLDET - hvis annet ikke er avtalt -  VIL VI FAKTURERE LEIETAGER 1000 KR.

Bokningsvillkor: Kontrollera din bekräftelse efter att bokningen görs. Det är hyresgästens ansvar att se till att de datumen är korrekta. Kunddata delas inte med / säljs till tredje man och förvaras i enlighet med norsk lag.
Betalning sker i sin helhet vid bokning på osaferie.no. OSA är ansvarig för kreditkortstransaktioner som utförs via denna webbplats. Avbokning måste göras skriftligen eller muntligen till OSA av den som är ansvarig för beställningen. Vid avbokning 48 timmar eller mindre före ankomst container OSA hela betalningsbeloppet. Detta gäller även om gästen inte dyker upp. Det kan komma överens om att det belopp som betalats återbetalas vid Force Majeure.
Hyresgästen förbinder sig att behandla inventarier och utrustning i och intill enheten på ett sådant sätt att inga skador uppstår. Hyresgästen är skyldig att hyresvärden för skada som åsamkats byggnad och/eller inventering.
Av underlåtenhet att städa efter vistelse - hvis ann​at inte er avtalat - debiterar vi hyresgästen 1000 NOK.

BOOKING CONDITIONS: Check your confirmation after the reservation is made. It is the tenant's responsibility to see that the dates are correct. Customer data is not shared with / sold to third parties and stored according to Norwegian law.
Payment is due in full upon booking on osaferie.no. OSA is responsible for credit card transactions conducted through this website.
Cancellation must be made in writing or orally to OSA by whoever is responsible for the order. If canceled 48 hours or less before arrival container OSA entire payment amount. This also applies if the guest does not show up. It may be agreed that the amount paid is refundable upon Force Majeure.
The tenant agrees to treat the fixtures and equipment in and adjacent to the unit in such a manner that no damage occurs.
The tenant is liable to the landlord for loss and damage caused to building and/or inventory.
BY FAILURE TO CLEAN AFTER STAY - ​if other agreement - WE WILL CHARGE LESSEE 1000 NOK.