Skal makta over norsk energi overføres til EU?

Publisert av Ola 06.12.2017

vettVett nr 2 - 2017
OSA har bevilga penger til at det blir utarbeida en rapport om hva det ligger i at EUs energibyrå ACER overtar makt og myndighet over norsk energi (strøm, gass).
Vi oppfordrer andre foreninger til å gjøre det samme.

vett1
I EU pågår det nå en prosess for å realisere et felles europeisk energimarked, - også omtalt som EUs femte frihet. I EU-kommisjonens melding om energiunionen heter det at «EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk». Sentralt i planene om et indre energimarked er felles infrastruktur og regelverk. Det skal bygges overføringslinjer mellom landene og det skal utvikles regelverk for forsyningssikkerhet som tar utgangspunkt i interessene i hele EU/EØS-området. I første omgang snakkes det etablering av regionale markeder, hvor EU skal definere hva som er en region.
For å sikre fremdrift og et helhetlig unionsperspektiv er EUs energibyrå (ACER) gitt overnasjonal makt og myndighet i saker hvor det er uenighet mellom land, f.eks. om manglende tilgang til grenseoverskridende infrastruktur. Justisdepartementet mener at Norge kan avgi makt til dette overnasjonale organet, som vi ikke er medlem av, uten at det kreves ¾-dels flertall i Stortinget (slik § 115 sier). Dette er det stor politisk uenighet om, og saken skal snart opp i Stortinget.

For Norge vil konsekvensene av en innlemming i EUs energimarked være dramatiske. Gjennom etableringen av regionale energimarkeder vil det være markedskreftene som bestemmer energiprisen: Eventuell energiknapphet eller forsyningsproblemer i andre land vil veltes over til Norge. Mulighetene til å utnytte elkrafta til industri og verdiskaping gjennom politiske vedtak vil forsvinne. Politikerne vil miste enda mer makt over disse viktige naturressursene som har vært en fundament i norsk industrihistorie.

Rapport
På denne bakgrunn vil LO i Oslo, Trondheim og Stavanger i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU utarbeide en utredning om ACER og EUs energimarked som skal bestilles fra De Facto, kunnskapssenter for fagbevegelsen. Målet er Kr. 85 000,- for å lage en rapport som skal bidra til en offentlig debatt om ACER og ikke minst hva ACER betyr for overføring av makt og myndighet til EU/EØS fra Norge.
I denne rapporten vil følgende problemstillinger tas opp:
1. Hvilke konsekvenser mener ulike aktører (NVE, Statkraft, Landsforeningen for vannverkskommunene LVK, partiene, fagbevegelsen, interesseorganisasjoner, uavhengige eksperter, m. fl.) at en deltakelse i EUs indre energimarked og overføring av makt til ACER vil få for norske interesser?
2. Hvordan ser partiene og ulike juridiske eksperter på spørsmålene om suverenitetsavgivelse og forholdet til Grunnlovens § 115?
3. Hvilke planer finnes i fagbevegelsen (og eventuelt i ulike interesseorganisasjoner) for å mobilisere til motstand mot at mer makt over energisektoren overføres til EU?
4. Hva er stortingspartienes posisjoner? Hva kan gjøres for å påvirke dem?
Dette er en viktig sak når vi veit at norsk industri er bygget opp vha fossekrafta og norsk eierskap til vannkrafta. Vi har dårlig tid siden ACER saka skal ut på Høring før jul og deretter skal opp i vårsesjonen på Stortinget.

BEVILG TIL kto nr. 1607 33 15291

Last ned Vett.2.2017