Reduksjon i ordinært kollektivsystem

Publisert av Ola 31.03.2021

Det har lenge vært snakket om hvordan kollektivtrafikken i Oslo skal håndteres etter koronapandemien. Utallige løsninger har vært diskutert og deretter forkasta, siden finansieringen av alternativene ikke er mulige å få på plass. OSA som alle andre har også sett med bekymring på den forestående situasjonen kollektivtrafikken i Oslo står ovenfor.
«Det er litt trist vi i dag må meddele at i fra 13. desember 2021, vil vi avvikle t-banens drift i Oslo og omegn. Med unntak av Fornebubanen og en del av Holmenkollbanen» sier en tydelig preget ruterdirektør Bernt Reitan Jenssen.

Bernt_Reitan_Jenssen
ruter Direktør Bernt Reitan Jenssen er svært preget av den utfordrende situasjonen kollektivtrafikken står i.
Foto: Nettavisen

«Koronasituasjonen har satt kollektivtrafikken (#ruter) i Oslo under et kraftig økonomisk press og ført til en dramatisk nedgang i kundereiser, som igjen har ført til et kraftig innhugg i ruters økonomiske egenkapital. Derfor har vi gjennom de siste to månedene hatt harde drøftinger mellom ruter og oss eiere, som har resultert i at det i går ble vedtatt at t-banen i Oslo skal avvikles slik at vi ikke havner i en lignende situasjon som i 2020, der ruters økonomi var nærmest knestående.» sier Lan Marie Berg samferdselsbyråd i Oslo. Hun påpeker at Sporveien ikke har vært en del av disse drøftingene. «At bedrifter skal stagnere progressive, fremoverlente grønne løsninger til fordel for arbeidstakeres arbeidsvilkår er for oss motstridende» sier Lan Berg.  Hun legger til at forbruket må ned.

lanreitan
Bernt Reitan Jenssen og Lan Marie Berg under drøftingene om fremtidens kollektivtrafikk.
groruddalen.no/

Bakgrunnen for vedtaket er både koronapandemien og de kommende prosjektene for t-banen. Kostnadsrammen for eksempelvis ny t-banetunell er satt til 17,4 mrd. Samtidig som det ikke vil generere den kapasitetsøkningen Oslos befolkningsøkning vil ha behov for i de kommende årene. «Og ved å ikke bare avvikle den dyre driftsarten T-banen er, vil vi samtidig gjøre enorme besparelser ved å ikke gjennomføre prosjekter som ny t-banetunell, ny majorstuastasjon, nytt signalanlegg og andre oppgraderinger og utvidelser av linjenettet.» ruterdirektøren er tydelig på at det er de økonomiske besparelsene og kundenedgangen som er den viktigste årsaken til dette vedtaket.

Både direktøren i ruter og samferdselsbyråden er klar over at det selv etter koronapandemien vil være et visst behov for transport for Oslo folk selv om hovedvekten av Oslos arbeidstakere etter pandemien, heller vil velge å utøve sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontorløsninger. Derfor er det nå vedtatt at deler av de økonomiske besparelsene som gjøres skal brukes til å implementere 3D-printa droner som vil ivareta reisebehovet til den enkelte passasjer. Samferdselsbyråden understreker samtidig at store deler av disse besparelsene skal omdisponeres til et nytt og spennende sykkel-hovedvei mellom Majorstuen og A-hus.

OSA var i kontakt med Bernt Reitan Jenssen etter at vedtaket ble gjort offentlig kjent og han viser stor forståelse for at Oslos kunder og at OSA reagerer på dette.  Men den ydmyke direktøren forsikrer foreninga at det er ingen av ruters kunder som skal bli skadelidende.

«Byens kunder skal være helt sikre på at de ikke vil oppleve at sin bevegelsesfrihet vil bli redusert i noen som helst grad. Bevegelsesfrihet innebærer friheten til at innbyggerne kan leve sine liv ved å enkelt kunne ha mulighet til å reise dit de vil, når de vil – og den inkluderer alle innbyggere, uavhengig av hvilke forutsetninger man har.
Bevegelsesfrihet er en opplevelse av frihet ved at innbyggerne kan bevege seg dit de ønsker, når de ønsker. Det innebærer ikke alltid at selve reisen nødvendigvis gjennomføres.
Flest mulig fysiske reiser er altså̊ ikke et godt mål på hverken bevegelsesfrihet eller bærekraftige løsninger.» Sier Bernt Reitan Jenssen og henviser til at de også har lagd en strategi for å legitimere sitt utsagn.
(https://ruter.no/)
«På bakgrunn av dette vil vi allerede sommeren 2021 starte innfasingen med «drone for trikk» på noen strekninger før de integreres som fullgodt alternativ for de berørte t-banestrekningene.»

olafloberg-runeaasen
Mektige folk fra OSA er glade for gode løsninger for de ansatte og for byen.
frifagbevegelse.no/

Tidligere leder i OSA Rune Aasen har uttalt seg om saken «Selv er jeg veldig glad i teknologi og har lenge ment at vi har hatt for få teknologiske nyvinninger i kollektivtrafikken her i Oslo. Selv om vi i foreninga i mange år har jobba for å drifte Sporveien i egenregi ser vi veldig positivt på at vi nå kan endelig kan innføre droner som et integrert ledd i kollektivtrafikken. Folk i Oslo frykter ny teknologi.»         

For de 400 T-baneførerne som blir berørt av dette, har OSA inngått en intensjonsavtale med bedriften om gratis omskolering innen HR- og administrasjonsfag for samtlige førere. «Vi ser frem i mot at våre dyktige T-baneførere nå skal lede av det nye sjefs- og direktørsjiktet i norsk arbeidsliv, samtidig som kollektivpassasjerer fra Oslo Vest blir ivaretatt» uttaler fagforeningsleder i OSA, Ola Floberg.