Varslingsrutine

Publisert av Ola 27.06.2018 (Verkstedklubben)

fagf
Fagforbundet Oslo med tilhørende fagforeninger.
Varsling om kritikkverdige forhold som strider mot Fagforbundets etiske retningslinjer, lov og etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet, der Fagforbundets tillitsvalgte eller ansatte er involvert.
Det må skapes en kultur for at varsling er akseptert og greit å gjøre. Varsler skal tas på alvor og den det varsles på skal behandles på en rettferdig måte.
Varsler kan komme på mange måter og ha forskjellig uttrykk. Varsler skal følges opp uavhengig av hvilken kanal som brukes, eller hvilket uttrykk varslet har.
Intern varsling:
Varsler kan velge å varsle internt i Fagforbundet Oslo.
Til forbundsregionen med mail til psaker.oslo@fagforbundet.no. Regionen har en varslingsgruppe bestående av leder. 1. og 2.nestleder som behandler varselet. Varsler blir kontaktet for dialog rundt hvordan varselet håndteres videre.
Tillitsvalgte eller ansatte som blir gjort kjent med trakassering eller andre forhold som er i strid med etiske retningslinjer, lov eller etiske standarder skal melde fra til varslingsgruppa.

Ekstern varsling:

Der varsler anser saken som vanskelig å varsle i egen forbundsregion, kan det varsles til Fagforbundet Akershus på mail til leder: bente.stokker.knutsen@fagforbundet.no
Fagforbundet Akershus vil ta kontakt med varsler for å ha en dialog rundt hvordan varselet håndteres videre.

Ivaretakelse av varsler
Fagforbundet Oslo er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler. Varsler skal behandles konfidensielt. Varsler kan velge å varsle anonymt.
Varsler skal til enhver tid holdes informert om tiltak som gjøres i saken.

Ivaretakelse av den som er varslet:
Det er essensielt at den som får et varsel får tilstrekkelig innsyn i saken til å kunne fortelle sin versjon.

Avslutte en varslingssak:
Varslingsgruppa vurderer hvilket nivå i organisasjonen som skal samarbeide med varsler for å igangsette tiltak og undersøke saken. Det må dokumenteres/ skrifteligjøres hvordan varselet har blitt håndtert.
Hvilke tiltak som skal igangsettes vil variere ut ifra hva saken gjelder. Om det er strakstiltak som skal iverksettes, eller om det er en lengre organisatorisk prosess vurderes for hver sak.
Det skal søkes å løse saken og konkludere innen rimelig tid.

Vedtatt i Regionsstyret Fagforbundet Oslo, 19.06.2018