Privat bussmonopol må brytes

Publisert av Ola 28.09.2018

nho-bussanbud
Tilsvar av Sissel M. Skoghaug, nestleder Fagforbundet

I et innlegg i DN 20. september hevder Jon H. Stordrange og Jofri Lunde i NHO Transport at det offentlige sparer store penger på å overlate busstjenestene til NHOs medlemsbedrifter. Bevisene for sin påstand finner de i en rapport de selv har bestilt og betalt for hos Vista Analyse. Fagforbundet mener det er grunn til å lese NHO Transports partsinnlegg med en viss skepsis.

I den nevnte rapporten sammenligner Vista den anbudsutsatte busstransporten med – vel, med ingenting. Ettersom all kollektivtransport med buss i Norge er anbudsutsatt, så har den private bussbransjen monopol. På tross av denne mangelen på sammenligningsgrunnlag, finner Vista likevel at anbudsutsatt busstransport er langt mer effektiv enn sitt ikke-eksisterende offentlige motstykke. Sammenligningen baseres på hvordan Vista forestiller seg at fylkeskommunal egenregi kunne ha sett ut.

fagforbundet-tilsvar.bussanbud


Det er ikke overraskende at Vista, på oppdrag av NHO, basert på kilder som i det vesentlige er tilknyttet privat buss-sektor, gjør antagelser som får et tenkt offentlig alternativ til å framstå som uønsket og ulønnsomt.

Vista Analyse finner at kostnadene beregnet per vognkilometer har steget, og velger i stedet å basere seg på at utviklingen i offentlige kjøp per passasjer gir et godt bilde av utviklingen i effektiviteten i bussbransjen. Enkelt sagt: Jo flere passasjerer per buss, jo mer effektiv blir busselskapets forretningsdrift. For oss henger ikke dette på greip.

Vi vet at veksten i passasjerantallet vesentlig skyldes økende folketall, samt at det er innført restriksjoner på bruk av privatbil i storbyområdene. Fagforbundet er derfor forbauset over at NHO og Vista tilskriver anbudssystemet æren for at effektiviteten øker når den måles på denne måten. Det er politiske beslutninger om å satse på kollektivtransport og begrense privatbilismen som driver fram denne økte effektiviteten.

Stordrange og Lunde mener at driftsmarginene i den delen av bussbransjen som kjører anbud for det offentlige i byområdene er for lave. Ja, marginene er så lave at det er «et faresignal», hevder de to lederne i bussbransjens egen interesseorganisasjon.

Fagforbundets søk i offentlige registre viser at for fem av de største bussselskapene med overskudd i regnskapet i 2016, varierer avkastning på egenkapital på mellom 15 prosent og 30 prosent. Det totale overskuddet før skatt for disse fem selskapene var i 2016 alene på 338 millioner.

Anbudsutsetting og privatisering av skattefinansierte, offentlige tjenester er i den siste tiden kommet i et stadig sterkere kritisk søkelys. Fagforbundet ønsker denne debatten velkommen. Vi tror det er mulig å få mer kollektivtransport ut av hver skattekrone som bevilges. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er at den private bussbransjens monopol brytes, og utfordres av konkurranse fra operatører i offentlig egenregi.