Vedtekter OSA feriehjem

Publisert av Ola 13.02.2019

vedtekter

Vedtekter for OSA feriehjem vedtatt på årsmøtet 30. januar 2019

 1. Feriehjemmenes formål er å drive et tilbud til medlemmer i OSA for å tilby leiemulighet av fritidsenhet, for lokaler til møter, selskapelighet eller annen fritidsvirksomhet, samt til sosiale og kulturelle formål. OSA er del av Fagforbundet og feriehjemmene er derav bundet av Fagforbundets vedtekter og formål. Feriehjemmene består av Herøya, Kjeholmen og Sagakollen feriehjem.
 2. Feriehjemmene skal være åpent for alle lovlige formål. Lokaler kan leies ut til leietakere i samsvar med feriehjemmenes formål.  Ingen skal stenges ute på grunn av sin religiøse eller politiske holdning, dog er det nulltoleranse ovenfor diskriminering og rasisme. Feriehjemmene disponeres forøvrig slik organisasjonens organer finner det formålstjenlig når det er tatt hensyn til økonomi og de sosiale formål medlemmene er tjent med.
  Eventuelle tvister i feriehjemmene (brudd på vedtekter og/eller regler) avgjøres av Feriehjemstyret, evt. Arbeidsutvalget i OSA eller OSAs Hovedstyret.
 3. Feriehjemmene er av ideell karakter og har ikke som formål å gå med overskudd. Kasserer i OSA tiltrer feriehjemstyret med fulle rettigheter. Kasserer skal redegjøre for feriehjemmenes økonomi og bidra til forslag i budsjettet. Årsmøtet til Oslo Sporveiers Arbeiderforening vedtar budsjett og godkjenner regnskap.
  Det er feriehjemstyret som til enhver tid er ansvarlig for feriehjemmenes drift og derav budsjettoppfølging. For å dekke framtidige vedlikeholdskostnader og låneforpliktelser, skal feriehjemstyret prioritere å bygge opp fond for henholdsvis Herøya, Kjeholmen og Sagakollen. Et overskudd i enkelte regnskapsår overføres til fondene for å sikre at de har forsvarlig størrelse.
  Hvert feriehjem er utstyrt med debetkort for transparens i transaksjoner.
  Se for øvrig fullmakter vedtatt 30.1.2019.
 4. Feriehjemmenes styre skal bestå minimum 4 medlemmer hvorav en styreleder. Det er hovedstyret i Oslo Sporveiers Arbeiderforening som utpeker styre i feriehjemmene.
  Ett av medlemmene oppnevnes av Fagforbundet for å føre kontroll med at drift og investeringer til Kjeholmen skjer i henhold til Fagforbundets eierandel.
 5. Styret oppnevner selv en sekretær blant styremedlemmene som fører protokoll fra styrets møter. Protokollen distribueres til styremedlemmene og OSA-sekretær.
  Bestyrere møter med tale- og forslagsrett.
  I saker som krever avstemning, og hvor styret stemmetallet er likt, har styreleder dobbeltstemme.
 6. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på noen annen måte behefte OSA/ Fagforbundets faste eiendommer og andre eiendeler eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende feriehjemmenes inntekter til annet enn nødvendige utgifter til investeringer, vedlikehold og drift utenom budsjett/handlingsplaner. OSA`S feriehjem er eid av medlemmene til OSA/ Fagforbundet, og kan ikke omgjøres til stiftelse eller andre former for eierskap.