Uttalelse kommunevalget 2019

Publisert av Ola 03.09.2019

Uttalelse-kommunevalget-2019
Hovedstyret-2019-valg
OSA Hovedstyre i Sangerhallen 22. august


Ansatte i kollektivtrafikken er tjent med ett Rødgrønt flertall


Oslo har blitt styrt av de rødgrønne partiene med støtte fra Rødt i 4 år nå. I løpet av denne perioden har vi sett et tydelig taktskifte. Et taktskifte som tydelig bryter med den borgerlige politikken byen har vært styrt under i 18 år.
Dato: 09.09.2019
Tidspunkt: 18:00
Under de borgerlige opplevde vi en endring av arbeidsmarkedet til det verre, spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen var dette fremtredende, med bruk av deltidsstillinger og nullkontrakter. Nyrekrutteringen inn i yrkene var på et historisk lavmål, og man fryktet for flere yrkers fremtid.

De forskjellige borgerlige byrådene brukte tida til å privatisere bussen, sjukehjemma, vaktmestere og en rekke andre tjenester i den kommunale velferden. Under borgerlig styring var det struping av budsjettene i bydelene og kommunale eiendommer ble solgt.
Barnehagedrifta i Oslo opplevde store omveltninger og det ble innført forbud mot å drive kommunale barnehager. Vi så hvordan store multinasjonale selskaper kom inn og tok ut millioner i profitt, samtidig som de ansatte ble pressa på både lønns- og arbeidsvilkår.
Kollektivtrafikken i Oslo i samme periode slapp heller ikke unna. De borgerlige oppretta administrasjonsselskapet Ruter som har som grunnlag å drive anbud i kollektivtrafikken. OSA har kjempa innbitt mot den konstante trusselen om privatisering og anbud.
Det vi som forening i dag ser er endring. Og det er endring til det bedre! Kommuneøkonomien er preget av gode langsiktige investeringer og en økende vilje og ønske om å fjerne profitører ut av viktige velferdstjenester som helse og omsorg. Innføringen av «Oslomodellen» i arbeidslivet førte til at man startet en endring av folks lønns- og arbeidsvilkår til det bedre. Det har det vist seg å være et av de viktigste grepene som er blitt gjort mot arbeidslivskriminalitet i perioden.
Oslo Sporveiers Arbeiderforening mener at de rødgrønne partiene må få fortsette slik at vi kan bygge videre på det viktige arbeidet som frem til nå er gjort. Det er viktig at man forstår at det tar tid å gjøre endringer etter 18 år med borgerlig styre og privatiseringstrang.
For å sikre våre medlemmer en trygg arbeidsplass de neste årene er det for oss ingen tvil om at det er det rødgrønne byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, de grønne med støtte fra Rødt som har viljen og ryggraden til å få til dette.

Derfor oppfordrer Oslo Sporveiers Arbeiderforenings hovedstyre alle medlemmer til å bruke stemmeretten ved kommunevalget i år, og stemme rødgrønt. Slik at vi sammen kan bygge Oslo til den varme og inkluderende byen vi ønsker den skal være.

Velg side!