Trondheimsresolusjonen 2020 - del 5

Publisert av Ola 03.02.2020

V.        Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida.
Stortingsvalget 2017 viste at politiske partier ikke vinn­er valg og et mandat for et venstre­sidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbev­egelsen. Fagbevegelsen må være pådriver inn mot polit­iske parti­er og reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere rød-grønne partier. Da vil tillits­valgte og medlemmer kunne aktiviseres, allianser utvikles, og det nyliberale prosjektet bekjempes.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til å mobilisere for

1.            Rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021 gjennom egne konkrete fagbevegelseskrav til partiene og med fag­foreninger og LOs lokalorganisasjoner som pådrivere.

2.            Politisk markering foran Stortinget 9. mars 2020, når høringsfristen for North Connect kabelen utløper.

 

vekt

Trondheimskonferansen 2020 fremhever 19 krav for en rødgrønn politikk:

1.            Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling.

2.            Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri.

3.            Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om nærings­nøytralitet forkastes, ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet.

4.            Deler av Statens Pensjonsfond utland på ca. 10.150 milliarder kroner må brukes til å investeres i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som bidrar til globale klimaløsninger.

5.            Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må reverseres.

6.            Ta tilbake tapte rettigheter og styrk AML, herunder kollektiv styring av arbeids­tida med sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid, og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser.

7.            Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, konkurranseut­sett­ing, anbud og privati­sering. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring.

8.            Helse- og sosialpolitikken må ikke tvinge ansatte til å bryte helsepersonelloven slik at krav om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp ikke kan følges.

9.            Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres, potten til Varig tilrettelagt arbeid økes og levealdersjustering for uføre må opphøre.

10.          Bruk av reservasjonsretten mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter.

11.          Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur.

12.          Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.

13.         Vann er en menneskerett. Sikre demokratisk kontroll over vannressursene og slå tilbake alle forsøk på kommersialisering.

14.          Læren om fagbevegelsen, trepartssamarbeidet og den norske samfunnsmodellen må vektlegges mer i læreplaner for det norske skoleverket, i alle trinn.

15.          Jobbe for at det utvikles lovverk som sikrer rettferdig beskatning av multinasjonale selskaper.

16.          I WTO forhandles viktige spørsmål om hvordan data skal behandles. Forsvar retten til å bestemme at data skal kunne lagres nasjonalt og retten til innsyn i kildekoder. Data skal være den enkeltes eiendom og ikke de store tekno-gigantenes.

17.          I kommuner som har havn, skal havna styres etter ILO 137.

18.          Staten må kompensere ekstrakostnaden ved elektrifiseringen av fergeflåten, slik at fergetakstene blir på et nivå som kystbefolkningen kan leve med.

19.          Kreve en endring for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos! Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har fått fra vondt til verre, til å bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000. Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir enda verre.