Trondheimsresolusjonen 2020 - del 4

Publisert av Ola 03.02.2020

IV.       Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle på arbeidsplassene og arbeiderkollektivet som fellesskap og metode for en sterk fagbevegelse - økt bruk av faglige kampmidler.

Fagbevegelsen og fag­lige rettighet­er er fundamentet for et velfungerende arbeidsliv og en solidar­isk utvik­ling av samfunn- og arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneopp­gave er å sikre medlemmenes andel av verdi­skap­ingen i form av økt kjøpe­kraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Tillitsvalgte har en viktig rolle for å fremme et organisert, anstendig og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks in­teresser og dem­okrati styrkes. Mange tillitsvalgte har de seinere år blir stående i en utsatt situasjon som forsvarere av arbeids­kamerater mot vilkårlig behandling, forsøk på å pulverisere arbeiderkollektiv gjennom nye selskapsstrukturer, innleie og oppsplitting av bedrifter. Arbeidskraftkjøpere utvikler en lederkultur med trakassering av tillitsvalgte og motarbeiding av fagorganisering. Det for­drer at fagbevegel­sen utvikler sosialt orienterte grunnorganisasjoner med aktive klubber basert på vel­fungerende arbeiderkollektiver. Fellesforbundets klubb i matleveringsbedriften Foodora AS er et lysende eksempel, som høsten 2019 seiret etter å ha streiket for i 38 dager for tariffavtale. De har gått i spissen for fagorganiserte ansatt i selskaper i plattformøkonomien.

Det er fag­bevegelsen og de fag­organiserte sjøl som avgjør bruk av faglige kampmidler. Kamp for tariffavtaler de seinere år har vist at det avgjørende for å vinne var sympati­streikvarslene fra fag­organiserte i andre fagforbund.

 

industri

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer fagforeningene

1.            til å følge opp tillitsvalgtåret 2019 ved å styrke arbeiderkollektiver og tillitsvalgte med økt bruk av ressurser til opplæring, frikjøp og nettverksbygging på tvers av fagforeninger for å kunne dele erfaringer om å fremme organisasjonsbygging, aktive medlemmer og partssamarbeid.

2.            til å mobilisere støtte i form av boikott, blok­ade og fanemarkeringer, også i streikens forspill, for at ikke bedrifter gis tid til å trakassere organiserte til å frafalle tariffavtalekrav.  

3.            til å planlegge sympatistreik(er) før streikestart for tariffavtaler. Sympatiak­sjon­er må gjøres enklere og raskere å starte, og at omfang og lengde kan variere, særlig ved krav om å opp­rett­e tariffavtale. Klubber / Fagforeninger må vedta prinsipielt at de er villig til å sympa­ti-streike når andre slåss for tariffavtale.

4.            til å oppfordre LOs lokalorganisasjoner og nettverket av LO-lokalorganisasjoner, LO-NLO, om å arrangere erfaringsseminarer for tillitsvalgte om fag­foren­ingsfiendtlige metoder klubber/tillitsvalgte kan bli utsatt for, og hvilke mottiltak som i praksis har fungert.

5.            Å vise solidaritet med bevegelser verden over som kjemper for arbeidsrettigheter, folkestyre og bærekraftig forvaltning av naturen.