Trondheimsresolusjonen 2020 - del 3

Publisert av Ola 03.02.2020

III.       Progressiv industripolitikk for Norge i møte med økende forskjeller og miljø- og klimaendringene.

Trondheimskonferansen slutter opp om klimaavtalen inngått i Paris 2015. De globale klimagassutslippene må drastisk ned dersom vi skal kunne begrense temperaturstigningen til mellom 1,5 og 2 grader i 2050. Innsatsen må intensiveres for å nå vårt nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp på 40 prosent innen 2030. Fagbevegelsen må erkjenne at det er umulig å nå de globale klimamålene uten en omfattende omfordeling. Fra de som har mye til de som har lite eller ingenting. Norge må også bidra til utslippskutt og klimatilpasning og være en miljøpådriver i internasjonalt samarbeid.

dag-northconnect
Bilde fra Trhkonf (Flickr)

Trondheimskonferansen 2020 mener en progressiv industripolitikk for å løse miljø- og klimamål innebærer

1.      En aktiv statlig industripolitikk for å elektrifisere samfunnet basert på fornybar kraft, å effektivisere og redusere energibruken, satse på oppgradering av eksisterende vannkraftverk, satse på hydrogen og offshore vindkraft, samt realisere fullskala karbonfangst og lagring.

2.      En vellykket global klimapolitikk vil føre til lavere olje- og gassforbruk. Petroleumsnæringens andel av sysselsetting og økonomi vil reduseres, med behov for å omstille eksisterende og utvikle nye næringer.

3.      Klimaomstilling må være rettferdig. Oppslutning om endringer forutsetter bedriftsdemokrati med reelt partssamarbeid og medvirkning. Velferdsstatens sikkerhetsnett må gi trygge rammer for dette.

4.      Karbonavgift til fordeling (KAF) kan være et effektivt virkemiddel for å bremse klimaskadelige utslipp og få fart på grønn omstilling. KAF må utredes og vurderes innført i Norge og i samarbeid med andre land.

5.      En progressiv industripolitikk som skal bidra til å nå klima og miljø mål fordrer at man bruker, og videreutvikler det eksistendere lavutslippsalternativet for langtransport som jernbanenettet representerer. Staten skal sørge for at gods på bane er et attraktivt tilbud for industri i Norge.

6.      Norsk fisk skal foredles i Norge.

7.      Et initiativ til en global gjenvinningsordning for engangsplast med sterke incentiver for resirkulering, og en gjeninnføring av statlig eierskap og ansvar for mottak og deponering av spesialavfall.

8.      Tiltak for å begrense CO2-utslipp: Forbud mot drenering av myrer. Restaurering av drenerte myrer. Dette er viktig for vern av artsmangfoldet og det vil holde tilbake flomvann.

 

Trondheimskonferansen 2020 slutter opp om Industriaksjonens kampsaker for å fremme en nasjonal offensiv industripolitikk:

1.            A) Styrk høyproduktivitetsmodellen i norsk industri; B) Norske oppdrag til norsk leverandørindustri; C) Norsk kraft til norsk industriutvikling; D) Offensiv næringspolitikk i strategiske næringer, herunder Bærekraftig petroleumspolitikk, Bioøkonomi – fra fossile til fornybare karboner, Skog- og trenæringen, Næringsmiddelindustrien, Avfalls- og gjenvinningsindustrien og Prosessindustri, vareproduksjon og forsvarsindustri. E) Norsk industri deltar aktivt i godsoverføring fra vei til bane og sjø.