Trondheimsresolusjonen 2020 - del 1

Publisert av Ola 03.02.2020

Trondheimskonferansen 2020 vil motarbeide all politisk høyrevridning i verden og de stadig øk­ende ulikhet­ene mellom folk, klasser og land. For å få til dette i Norge er BAMA-linja viktig med sine strategiske punk­t­er:

B for å bekjempe H/V/KrF-regjeringas høyrepolitikk ved å bidra til et politisk alter­nativ fun­damentert på fag­bev­egelsens verdigrunnlag.

A for å avvise aggressive arbeids­kraft­kjøper­foren­inger og arbeidskraft­kjøperes angrep på, og undergraving av, lands­omfattende tariffav­tal­er.

M for å motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arb­eiderbeveg­else.

A for å aktivi­sere fagbevegelsen. Kapitalistenes off­ensive og aggressive framferd raserer livsgrunnlaget vårt og sender altfor mange mennesker ut i elendighet. LO må bruke sin sjølstendige kraft på venstresida og skal alltid være partipolitisk uavhengig, men aldri politisk nøytral. Vi skal alltid kjempe for demokratiske verdier og et samfunn bygget på sosialistiske og feministiske prinsipper som ivaretar klima, miljø og folket.

49471506818_d1106438d5_5k
Bilde fra konferansen (Flickr)

I.          Arbeiderkollektivet og kampen for hele, faste stillinger.

Sterke arbeiderkollektiv eksisterer på grunnlag av vilkårene fysisk nærhet, likhet og felles problem­sit­u­asjon/felles pro­blem­forståelse blant arbeiderne. Mangel på fast ansettelse under­gra­ver arbeiderkollektivet og derved de fag­lige organisasjonene og fagbevegelsens makt og de rettigheter vi har opparbeida gjennom 150 års kamp. Stor­tingsfler­tallet med initiativ fra Høyre/FrP-regjeringa har i 2015 og 2017 vedtatt forverring­er av arbeids­miljø­loven (AML) og tjeneste­manns­lov­en, som undergraver fag­lige rettigheter og gir eierklassen økt makt. Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i norsk arbeidsliv. Vikarbyråene var ment å erstatte fast an­satte ved sykdom og permisjoner, men har i mange år hatt fullt frislipp. EUs vikarbyrådirektiv legitimerer løsarb­eid­ere. Arbeidskraftkjøpere organiserer seg bort fra ansvar for egne ansatte gjennom blant annet franchisemodellen, å tvinge ansatte til å opprette enkeltmannsforetak og arbeidsformidling gjennom mobilapper. Bemanningsforetak og løsarbeid undergraver fag- og yrkesopplæring og Mester­brevut­danning, fordi slike utdanninger fordrer et seriøst arbeidsliv som tilrettelegger for «læring i arbeid». Staten kjøper privat barne­vern og undergraver tillits­valgte og tariff ved at an­satte tvinges ut av tar­iffområdet og presses til å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. I kommuner er det eksempler på at ca. 20 % av de ansatte er tilkallingshjelp, ekstrahjelp og står på ringeliste. Trondheim kommune kjøpte gjennom rammeavtaler vikartjenester fra bemanningsbyrå for 94,2 millioner kroner i 2018. Byggfagforeningene i Oslo-området har ved en rekke kartlegginger vist at de 6 største bemanningsbyråene var 6 ganger så store som de 6 tradisjonelt største entreprenørene i 2015. I 2017 var 1 av 4 innleid, og det var 85 % lovbrudd.

Stortingsflertallet (Rødt, SV, AP, SP, KrF) vedtok 22. juni 2018 vik­tige endringer i AMLs regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. En­dringene trådde i kraft 1. januar 2019. Innholdet i begrepet fast ansettelse presiseres. Arbeidere kan ikke lenger an­settes fast uten garantilønn. Innleie kan kun avtales med tillits­valgte i virksomhet som er bundet av tariffav­tale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. NHO Service og Handel prøvde å omgå de nye reglene. I 2019 var det ingen bedring i omfang eller lovlighet, til tross for innstrammingene i AML. 3. rapport fra Byggfagforeningene i Oslo-området høsten 2019 om omfanget av innleie i bygge-bransjen i Oslo Akershus, viser at fortsatt var 4 av 10 innleid fra bemanningsbyråer og 80 % av innleie fra byråene var ulovlig. Det samme viser rapport av virkeligheten fra Byggfagforeningene i Bergen. Rapport fra Byggfagforeningene i Trondheim viser et noe mindre omfang.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd

1.            til å videreføre de politiske streikene fra 15. november 2017, 6. mars 2018 og 6. mars 2019 med forbud mot bemann­ingsbyrå, og for offentlig arbeidsformidling fram mot Stortingsvalget 2021. Som et strakstiltak må forskriftsadgangen i AML § 14-12 (5) brukes for å forby bemanningsbransjen i pressede bransjer og regioner.

2.            til å ta tak i all ulovlige innleie i bedriftene, misbruk av NAV-tiltak, bruke forhandlingsmulighetene, tviste og løfte saker i media.

3.            til å skolere, samarbeide og aksjonere på tvers av fagforeninger ramma av innleie og bemanningsbransje.

4.            til å ha større evne til å inkludere flere med minoritetsbakgrunn i organisasjonene.

5.            til å kreve ei tilstrekkelig bemanning med faste ansettelser der arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser systematisk brytes.