Pensjonspolitisk uttalelse - OSA

Publisert av Ola 22.02.2018

Pensjonpolitisk_uttalelse-OSA-2018
Sammenslutningene i fagbevegelsen sitter nå i forhandlinger om framtidig pensjon og AFP.
OSA støtter vedtaket gjort på LO-kongressen i 2017:
• Arbeide for et fellesfinansiert og fellesskapsstyrt pensjons- og trygdesystem der mottakerne har kontroll over ytelse og forvaltning gjennom demokratiske organer eller tariffavtale.
• Arbeide for at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn.

Prinsippet for levealdersjusteringen i folketrygden går ut på at økt levealder skal slå ut enten i senere pensjonsuttak eller i redusert pensjon. Levealdersjustering gjør at yngre må stå lenger i arbeid for å få en like god pensjon. Målet om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn (sluttlønnsprinsippet), livet ut, må også gjelde for de som blir uføre, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet (sliterne) og dagens unge som blir rammet av levealdersjustering når de blir pensjonister.
En fornying av offentlig pensjon må rette opp denne usolidariske ordninga for disse gruppene.
En fornying av offentlig pensjon må også rette opp tapet som underreguleringa (0,75%) av pensjonen gir.

Sliterne må kunne gå av med AFP eller bli ufør uten tap i livsvarig pensjon.
Pensjon fra 62 år med god livsvarig kompensasjon skal fortsatt være et reelt alternativ.
AFP er en ordning for det organiserte arbeidsliv og i hovedsak finansiert av partene gjennom lønnsoppgjørene. AFP-ordningene i privat og offentlig sektor må endres slik at opptjeningstid kan overføres mellom de to ordningene. Dagens samordningsregler av offentlig pensjon med privat AFP for de som har gått fra offentlige til private ordninger må endres slik at kommende pensjonister ikke taper.

Særaldersgrensene må videreføres i de fleste grupper fordi grensa gir ett reelt valg for noen til å gå av tidlig med 2/3 sluttlønn i pensjon.

Vi aksepterer ikke en utvikling med mer privatisering av pensjon hvor forsikringsselskapene blir vinnerne enten det er på bakgrunn av arbeidsgivernes økte kjøp av tjenestepensjonsordninger eller økt kjøp av individuelle pensjonsordninger.

Alle pensjonsavtaler må være del av tariffavtalene. Alle eventuelle endringer må behandles i et tariffoppgjør med uravstemning.


Hovedstyret, 22.2.2018
Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd. 029 Fagforbundet