Brynseng og Østensjøbanen

Publisert av Ola 06.08.2018

Brynseng1
Av Morten Waglen, HVO teknisk
For de som synes det skjer alt for lite i Sporveien, så kan vi informere om nok et prosjekt.
Nemlig nye Brynseng stasjon og nye Østensjøbanen (Brynseng –Hellerud) Sporet mot Hellerud vil gå i fjellet og vil muliggjøre en stor forandring av den delen av byen.
Brynseng2
Broene vil bygges om. Dette vil selvfølgelig medføre store tilpasninger av driften av alle tre baner forbi Brynseng. Det vil stenges og bygges vekselvis på de to halvdelene av stasjonen og bygges midlertidige spor. Alle tre banene må benytte den samme halvdelen av Brynseng imens den andre bygges og det må bygges midlertidige veksler og signaler for å få banene sikkert fram i byggeperioden.
Dette vil selvfølgelig påvirke driften, men Sporveien har og disponerer etterhvert mange dyktige folk i prosjektstabene, så vi håper og tror at dette vil gå noenlunde smertefritt
Tillitsvalgte og verneombud og vernesiden har allerede blitt invitert for å se på prosjektet for at vi skulle kunne komme med innspill og ideer tidligst mulig. Og vi greide vel å komme med noe fornuftig nå også. Bedriften vet det er mye erfaring og kompetanse hos oss, så det er god HMS, fornuftig og god økonomi å ta oss med. De følger til og med Arbeidsmiljøloven.
Når det gjelder skissene så forteller Zeeshan Sheikh som jobber med prosjektet at skissene er foreløpige og ikke nødvendigvis gir det helt endelige bildet.
Det følgende er fra beskrivelsen av prosjektet. «Forprosjektet for Brynseng stasjon er altså en del av oppgraderingen av Østensjøbanen. Overordnet skal Østensjøbanens spor flyttes 4,6 m mot nord slik at midtplattform får 8,6 m bredde. Stasjonen fra 1960-tallet rives ellers ned for å bygge opp en helt ny stasjon.
Det foreligger ambisiøse planer for Bryn området som kollektivknutepunkt fra Oslo Kommunes side, samt at området nord for stasjonen inngår i Hovinbyen som utviklingsområde. Parallelt med prosjektet for stasjonen planlegges det et nytt lokk over spor i stasjonens østre ende med nytt torg og et høyhus. Samlet er dette er noen av faktorene som i ulik grad har vært med på å definere utformingen av nye Brynseng Stasjon.
Som hovedgrep etableres det en offentlig tilgjengelig forbindelse på nivået over midtplattform. Denne kalles Stasjonsallmenningen. Den fungerer som en forlengelse av nye Brynseng Torg i øst og løper fra øst til vest som tak over midtplattformen og kobler sammen ramper og trapper slik at alle tre plattformer blir forbundet på nivå over spor. Denne midtbrua kobles mot tverrforbindelse over spor i vest og sikrer en kontinuerlig bevegelse øst – vest i stasjonens lengderetning. Stasjonen får seks adkomstsoner» som er skissert over.
Det er store planer for Bryn som et kollektivknutepunkt i Oslo øst. VPOR Bryn 2016, PBE (Veiledende plan for offentlige rom) viser en visjon for hele området som ganske annerledes enn hva Bryn er i dag. Det planlegges for en levende bydel med stor andel boliger og næring. Det pekes i VPOR på en rekke aspekter ved dagens strukturer som må forandres for at området skal kunne endre seg og vokse. En av de viktigste faktorene som trekkes frem er hvordan store infrastrukturanlegg i området kutter viktige gang- og sykkelforbindelser og deler opp nabolagene i adskilte områder. For å få til en velfungerende bydel er det viktig med gode forbindelser for gående og syklende og sammenhengende strukturer av offentlige byrom og grøntarealer. T-banelinjene og selve stasjonen på Brynseng bidrar med sitt til å dele området i to ganske adskilte deler - nord og syd for stasjonen.

Brynseng3


VPOR viser i vestenden av stasjonen en grønn akse nord/sør langs dagens Brynsveien kalt Brynsallmenningen. Denne grønne aksen legger opp til å bli et viktig byrom og bindeledd mellom de ulike områdene i bydelen. Aksen viser også en forbindelse over spor mot gangveiene i Svartdalsparken, et mye besøkt grøntområde som starter sør for stasjonen. I østenden av stasjonen legges det opp til en styrking av Brynseng torg, med det foreslåtte Torgbygget og en satsning på bussterminal i Østensjøveien. I tillegg foreslås det i fremtidsplanene å etablere en ny plass, Nytorget, rett nord for stasjonen.
Brynseng stasjon vil dermed i fremtiden få en svært sentral posisjon, og vil være avgjørende for koblingen mellom et sett av ulike bevegelser, akser og plassrom. Dette er viktig både for omgivelsene og for Sporveien. Sporveien ønsker å nå de reisende der de ferdes og atkomster må derfor plasseres strategisk riktig. Dette gjelder både for dagens situasjon og ikke minst i det fremtidige bildet» Sitat slutt

Brynseng4

Dette er bare nok et prosjekt som viser hvilken viktig rolle Sporveien har for byutviklingen. Det er masse utfordringer for å få en bydel til å fungere og det er vakkert å se hvilken betydning Sporveien har for et godt bymiljø. Når vi på verne-siden og tillitsvalgte gjør vårt beste for å komme med riktig innspill til valg av løsninger, så har det betydning for både våre arbeidsplasser i Sporveien og byens befolkning.
Her er noen bilder fra det framtidige Brynseng. Men som nevnt, hvordan det endelige resultatet blir, vet vi ikke hundre prosent sikkert enda.
Denne nye stasjonen medfører jo også nye lokaler for driften, altså Infrastrukturen. Det blir tavlerom, signalrom osv og der har vi selvfølgelig også meninger og litt og bidra med. Vi regner med et godt samarbeid med de i prosjektet.Byggeperioden er planlagt igangsatt i 2020 og skal være ferdig i 2022.

Brynseng5