Årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice

Publisert av Ola 22.04.2022

Med dette innkalles det til Årsmøte 2022
Tid: Tirsdag 10. mai 2022 kl. 17.00
Sted: Sangerhallen Majorstueperrongen retning sentrum/øst 0369 OSLO
Dato: 10.05.2022
Tidspunkt: 17:00
Følgende saker behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
5. Årsberetning og regnskap 2021
6. Fastsettelse av honorarer til styrets medlemmer
7. Fastsettelse av revisors honorar
8. Valg av styre og valgkomité
a. 2 Styremedlemmer
b. Varamedlem til styret
c. Medlemmer til valgkomité
9. Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 26. april 2022 og kan sendes til post@ktps.no
Årsberetning og årsregnskap vil være tilgjengelig på vårt kontor og vil bli tilsendt de som er påmeldt.
Påmelding til årsmøtet må skje innen 26. april 2022 på epost: post@ktps.no eller på telefon nr. 22 93 66 90.

Hilsen
Styret i Kollektivtrafikkens Personellservice SA